Technical work

Modernization: Traktorobudyvnykiv Ave., Valentynivska Str.
 
Modernization: Sosnova Girka 1
 
Modernization: Novi Budynky
 
Modernization: Novi Budynky
 
Upgrade: Novi Budynky
 
Modernization: Novi Budynky
 
Modernization: 608 m/d
 
Emergency — recovery work
 
Modernization: 522 m/d
 
Modernization: 608 m/d
 
Technical works
 
Modernization: 605 m/d
 
Modernization: 761
 
Modernization: 608
 
Modernization: Dierzhavinskaya 1
 
Modernization: Dierzhavinskaia 1